WULKANIZACJA
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
MECHANIKA POJAZDÓW
O FIRMIE
PROMOCJE
Akcja Wiosna
Zrób przegląd - prezent gratis
Wiosenna wymiana opon
GALERIA
KONTAKT
+48 603 94 74 84
0
Tylko u nas!
Naprawisz auto, zrobisz przegląd
wymienisz opony
1
Sprzedaż opon i felg aluminiowych oraz stalowych
Profesjonalny, kompleksowy serwis ogumienia
Pompowanie kół azotem
Wymiana, wyważanie
Przechowywanie opon - 50zł za sezon
Prostowanie felg - felgi aluminiowe od 50zł
2
Profesjonalna Diagnostyka Komputerowa
odczytywanie i kasowanie błędów od 40zł
3
Serwis klimatyzacji
napełnianie i ozonowanie
4
Precyzyjna kontrola geometrii
ustawienie kół i osi pojazdów
od 100 zł
Akcja Wiosna

Za­pra­szamy na bez­płatne spraw­dze­nie stanu tech­nicz­nego pojazdu

Ko­rzy­sta­jąc z naj­no­wo­cze­śniej­szej li­nii dia­gno­stycz­nej marki Cer­tus za­pra­szamy Pań­stwa do sko­rzy­sta­nia z na­szej pro­mo­cyj­nej „Ak­cji Wiosna”. Ofe­ru­jemy bez­płatne spraw­dze­nie stanu tech­nicz­nego po­jazdu, kon­trole stanu za­wie­sze­nia, spraw­dze­nie sku­tecz­no­ści dzia­ła­nia ha­mul­ców, ana­lizę spa­lin, ba­da­nie zu­ży­cia amor­ty­za­to­rów, kon­trole usta­wie­nia świa­teł mi­ja­nia, ocenę stanu ogu­mie­nia oraz prze­gląd pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych. Ser­decz­nie zapraszamy.

Za­pra­szamy Pań­stwa do ko­rzy­sta­nia z BEZ­PŁAT­NEJ usługi PRZY­PO­MNIE­NIE O PRZEGLĄDZIE.

Je­żeli za­re­je­stru­jesz się w na­szej ba­zie, przy­po­mnimy Ci o ko­niecz­no­ści wy­ko­na­nia okre­so­wego ba­da­nia tech­nicz­nego Two­jego pojazdu:
- SMS-em na 14 dni przed terminem

Kontakt

P.H.U. Auto-Service Jarosław Niżnikowski
ul. Słowackiego 99
95-040 Koluszki

Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, zostają zmienione nasze godziny otwarcia.

Wulkanizacja
Stacja Kontroli Pojazdów
Mechanika pojazdów
O firmie
Promocje
Galeria

 

 

Nowoczesna Linia
Diagnostyczna

508 777 299
godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8-18.30
Sob. 8-15

Wulkanizacja
603 94 74 84
887 420 887
godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8-17
Sob. 8-13

W przypadku potrzeby wykonania usługi w godzinach od 17.00 do 18.00 należy skontaktować się telefonicznie w danym dniu nie później niż do godziny 13.00.

Naprawa pojazdów
887 420 887
887 320 887
603 94 74 84
godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 8-17
Sob. 8-13

www.oponykoluszki.pl, www.skpkoluszki.pl, www.dobrymechanik-koluszki.pl, www.olejekoluszki.pl, www.geometriakoluszki.pl, www.klimatyzacjakoluszki.pl, www.diagnostykakoluszki.pl, www.autoczescikoluszki.pl